trin-lm

TRIỂN LÃM - Quá Trình Hoạt Động Mỹ Thuật


 

   2008.     Bay 1, Bay 2 - Triễn lãm điêu khắc Sài gòn.

                 Hương Sen - Trại sáng tác Hội An. 


                 Lạc Hồng - Trại sáng tác gỗ Long Xuyên.

   2007.    Cất cánh1, Cất cánh 2, Cất cánh 3 -  Triễn lãm " Đời sống người Sài gòn".

   2006.    Gọi , Trông, Nhựa sống 1, Nhựa sống 2Trại sáng tác gốm.

                Châu, Nguyệt Cầm - Triễn lãm tại Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

   2005.    Nảy Mầm - Trại sáng tác quốc tế  An Giang.

                Múa - Triễn lãm toàn quốc.

                Giao Hòa - Trại sáng tác dá thành phố Hồ Chí Minh.

   2004.    Múa, Ráng hạ - Triễn lãm điêu khắc tại Không Gian Xanh.

                Cầm - Triển lãm baó cáo trại sáng tác thành phố Hồ Chí Minh tại Văn Thánh.

   2003.    Bờm, Dưỡng - Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc.

   2002.    Múa quạt, Dạo Mộng, Mầm - Triển lãm điêu khắc tại Không Gian Xanh.

                Ấp ủ, Cuội, Hòa - Triển lãm điêu khắc tại Bình Quới.  

   2001.    Ấp ủ, Cuội - Triễn lãm điêu khắc thành phố Hồ Chí Minh.