tc-gi
Sinh tại Đà Lạt, năm 1968
Email:  vinhdo@doremisculpture.com

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Điêu Khắc
Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh